Switch to: uk
28 March 2017 04:50AM

ปริญญาโทสิ่งทอ-แฟชั่น ทางเลือกใหม่ที่เกษตรศาสตร์

01 Dec 10 ,  ม. เกษตรศาสตร์
  • 0

ในภาวการณ์ปัจจุบันที่อุตสาหกรรมแฟชั่นมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแข่งขันที่แตกต่างจากอดีตมาก ทำให้ความต้องการบุคลากรสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นปรับเปลี่ยนตาม ความต้องการบุคลากรในระดับปริญญาโทมีสูงขึ้นและมีหลายสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรรองรับ

 

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่เปิดทางเลือกใหม่ด้วยหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สิ่งทอ และแฟชั่นเมอร์ชันไดเซอร์ (Fashion Merchandiser) ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งต่อการยกระดับอุตสาหกรรมจากระดับการผลิตไปสู่การออกแบบและการสร้างแบรนด์

 

46_th_4_002

 

ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ ประธานหลักสูตรกล่าวว่า หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอและการจัดการสินค้าแฟชั่น) เกิดขึ้นตามผลการวิจัยและระดมสมองความต้องการบุคลากรในอนาคตของภาคอุตสาหกรรม โดยให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตในสองด้าน คือ 1 ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งขาดบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอจากการผลิตผ้าผืนทั่วไปสู่การสร้างนวัตกรรม และการเน้นความรู้ด้านสิ่งทอเทกนิค และ 2 การซื้อและการจัดการสินค้าแฟชั่น (Fashion Buying and Merchandising) รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมแฟชั่น จากผู้รับจ้างผลิตเป็นผู้ผลิตที่ขายงานออกแบบและผู้ผลิตที่มีแบรนด์ ซึ่งการยกระดับดังกล่าวต้องการบุคลากรในการจัดการ วางแผนการสร้างกลุ่มสินค้าให้ทั้งทันสมัยและขายได้ การคำนวณกำไร ราคาขาย การควบคุมต้นทุน งบประมาณการซื้อสินค้าและการควบคุมสต๊อก

               

นิสิตปริญญาโทรุ่นแรกในปี 2553 จำนวน 11 ราย จากหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งทอ เจ้าของโรงงานสิ่งทอ ธุรกิจแฟชั่นค้าส่ง ธุรกิจแฟชั่นออนไลน์ การ์เมนท์ส่งออก ดีไซเนอร์แบรนด์ชั้นนำและบัณฑิตจบใหม่ นับว่าเป็นส่วนผสมที่ดีที่นิสิตจะได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเรียน ลองฟังความคิดเห็นของพวกเขาต่อการเรียนในเทอมแรกที่ผ่านมา

 

46_th_4_001

 

เรียนอย่างไรและมีแยกเรียนเป็นสาขาวิชาเอกไหม 

วรบดี ศรีอ่ำอ่วม: เรียนวิชาบังคับก่อนค่ะและแยกเป็นวิชาเลือก 2 สาขาคือ Textile Science and Technology กับ Fashion Merchandising พวกเราเรียนแบบเต็มเวลา ภาคพิเศษยังไม่มีค่ะ ดิฉันและเพื่อนๆ อีก 7 คนเลือกเรียนแบบทำวิทยานิพนธ์ หรือแผน ก ส่วนเพื่อนอีก 4 คน เลือกแผน ข เป็นแบบที่ง่ายกว่า คือทำรายงานด้วยตนเอง (Independent Study)

 

ศรันย์ มนต์อารักษ์: ผมจบปริญญาโทการตลาดจากออสเตรเลียมา อยากจะพัฒนาแบรนด์แฟชั่น แต่หลักสูตรนี้เน้นให้เห็นเลยว่าจำเป็นต้องรู้เรื่องสิ่งทอซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆ ด้านหนึ่งในการสร้างสินค้า ในขณะที่วิชาเทกนิคการวิจัยก็สอนให้เราเห็นว่า การจะทำธุรกิจแฟชั่นนั้นทำวิจัยได้หลายรูปแบบ เพราะการวิจัยที่เกี่ยวกับแฟชั่นคือความต้องการของมนุษย์นั้นมีเทกนิคมากมายหลายมุมมอง ต้องวิเคราะห์เยอะครับ

 

เรียนยากไหมคะ 

บุษกร คชเสนีย์: ไม่ค่อยง่ายเลยค่ะ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน ดิฉันเป็นดีไซเนอร์แบรนด์แต่ไม่มีพื้นด้านวิทยาศาสตร์ เลยรู้สึกว่าวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งทอยากหน่อย แต่ถ้าเป็นวิชาด้านการออกแบบแล้วดิฉันน่าจะถนัด เพื่อนแต่ละคนว่ายากไม่เหมือนกัน แต่หลักๆ คือทุกวิชาต้องวิเคราะห์หมดเลยค่ะ

 

พอเรียนจบแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร  

ภาวิตา เครือรัตน์: ตัวเองสนใจเรียนด้าน Fashion Merchandising แต่ตามหลักสูตรต้องเรียนวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้วย ซึ่งจะช่วยในการทำงานได้จริง การเรียนด้านการจัดการยังต้องเข้าใจเทรนด์และการออกแบบแฟชั่น ซึ่งพอจบแล้วจะสามารถประกอบอาชีพที่กว้างมากขึ้น ทั้งด้านการจัดการ การตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแฟชั่นโดยเฉพาะ หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะ

 

ศุภลักษณ์ เทพรินทร์: จากหลักสูตรการเรียนระดับ ป.โท ซึ่งดิฉันเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งทอ เนื้อหาหลักสูตรเข้มข้น มีการฝึกปฏิบัติจริง มีการวิจัย ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝันได้ นั่นคือ การเป็นอาจารย์สอนระดับมหาวิทยาลัยค่ะ

 

เหตุผลที่สนใจเลือกเรียนหลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอและการจัดการสินค้าแฟชั่น)

เมธาวี อ่างทอง: เมย์ว่าหลักสูตรนี้เจาะลึกและตรงสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจแฟชั่น เพราะการทำเสื้อผ้าทุกวันนี้นอกจากจะรู้เรื่องดีไซน์แล้ว เรายังต้องรู้ไปถึงโครงสร้างการผลิตผ้า เทกนิคการย้อมผ้าพิมพ์ผ้าในเชิงอุตสาหกรรม การจัดการสินค้าแฟชั่น การวิเคราะห์เทรนด์ และการสร้างแบรนด์ ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งในการทำธุรกิจ

 

วิชชุลดา ประจักษ์ศิลป์ไทย: เต้นเปิดร้านขายส่งเสื้อผ้า ในอนาคตอยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเอง และเห็นว่าคณะนี้เรียนเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรง ทั้งวิชาการสร้างแบรนด์แฟชั่นและวิชา Visual Merchandising รวมทั้ง Trend Analysis ซึ่งไม่มีที่ไหนเปิดสอนเลย ทุกวิชาที่เรียนคิดว่าตรงกับที่ต้องใช้ในการทำงานจริง

 

คุณสมบัติของผู้ที่สนใจสมัครเรียน

อัจฉรา จงควดี: ต้องจบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าไม่ได้เรียนมาตรงสาย แต่มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มก็สมัครได้

 

ทำอย่างไรจึงสอบเข้าเรียนได้

ไพบูลย์ ผลพานิชเจริญ: เตรียมตัวสอบข้อเขียนทุกเรื่องเลยครับ ตั้งแต่เส้นใย เส้นด้าย การทอถัก พิมพ์ย้อม ตกแต่งสำเร็จ จนถึงการ์เมนท์ แฟชั่นและแบรนด์ ความรอบรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ความเคลื่อนไหวสำคัญๆ ในวงการ เสร็จแล้วสอบสัมภาษณ์ ซึ่งถ้าใครมีผลงานหรือประสบการณ์จะดีมาก แต่ที่ต้องเตรียมตัวมากและสำคัญที่สุดคือแนวคิดในการทำวิทยานิพนธ์ เพราะถ้าน่าสนใจและอาจารย์เห็นว่ามีศักยภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

จุดเด่นสำคัญของการเรียนที่ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

ศรันย์ มนต์อารักษ์: หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีอยู่ส่วนใหญ่จะเจาะจงเฉพาะทาง ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการความรู้รอบด้าน แต่หลักสูตรนี้ครอบคลุมและตอบโจทย์ให้ผู้ประกอบการที่ต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครับ

 

อุปกรณ์การเรียนการสอน

อัจฉรา จงควดี: ดิฉันเลือกทำวิจัยด้าน Sizing และ CAD เลยได้ทำงานในแลป 3D Body Scan Research Unit ของ ผศ.ดร. อโนทัย

สมพงษ์ คงรุ่งเรืองสกุล: ผมทำวิจัยด้านการสร้างแบรนด์ ห้องแลปผมอยู่ที่ศูนย์การค้าและแหล่งชอปปิ้งครับ อาจารย์จัดให้ผมไปฝึกงานในห้างสรรพสินค้าและร่วมทำงานกับแบรนด์ชั้นนำด้วยครับ

 

ทุนการศึกษา

วรบดี ศรีอ่ำอ่วม: โชคดีมากเลยค่ะที่ทางภาควิชาฯ จัดทุนเล่าเรียนสำหรับนิสิตที่เรียนสายวิทยาศาสตร์สิ่งทอสองทุนค่ะ

 

มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนบ้างหรือไม่

สมพงษ์ คงรุ่งเรืองสกุล: สายวิทยาศาสตร์สิ่งทอนอกจากการเรียนรู้จากปฏิบัติการในห้องแลปแล้ว ก็มีการเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการต่างๆ ด้วย พร้อมทั้งร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ ส่วนสายการจัดการสินค้าแฟชั่น อาจารย์ให้นิสิตเรียนรู้จากการสังเกตการณ์แบรนด์ต่างๆ เพื่อมา discuss กันในห้องเรียน ด้าน Branding นิสิตจะต้องทดลองทำแบรนด์ใหม่ที่ไม่ซ้ำกับในตลาด และต้องสร้างคอลเลกชั่นจริงๆ นอกจากนั้นก็มีการจัดไปดูงาน เช่น Hong Kong Fashion Week

 

ผศ.ดร.อโนทัย กล่าวทิ้งท้ายว่า หลักสูตรนี้ตั้งใจผลิตคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ พร้อมออกมาเติมเต็มศักยภาพธุรกิจแฟชั่นไทย ซึ่งขณะนี้มีการแข่งขันสูงมาก และอุตสาหกรรมต้องการทั้งนักวิทยาศาสตร์สิ่งทอที่จะวิจัยและพัฒนาสิ่งทอเพื่อสร้างความแตกต่าง  ด้านวงการแฟชั่นก็ต้องการคนที่จะร่วมงานกับดีไซเนอร์และแบรนด์ในการจัดการสินค้าให้ตรงกับเทรนด์ อัตลักษณ์ของแบรนด์ รู้เรื่องการบริหารต้นทุน กำไร และการหมุนวียนสต๊อกสินค้า

 

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอมั่นใจว่าหลักสูตรนี้แตกต่างและน่าจะตรงตามความต้องการของหลายคนที่สนใจจะเพิ่มพูนความรู้ในระดับปริญญาโท หากสนใจขอรายละเอียดได้ที่ 0 2562 5060, 0 2579 1310 หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือ www.agro.ku.ac.th เปิดขายใบสมัครสำหรับปีการศึกษา 2554 ระหว่าง 4 ตุลาคม - 9 ธันวาคม 2553 นี้ หรือดูรายละเอียดที่ http://www.grad.ku.ac.th

 

คลิกเพื่อดู ตัวอย่างหัวข้อวิทยานิพนธ์และงานวิจัย หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอและการจัดการสินค้าแฟชั่น