Switch to: th
25 March 2017 08:14AM
PDF Print E-mail

บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด ผู้จัดทำนิตยสารการค้าและเวปไซท์ TTIS FashionBiz เพื่อให้บริการข้อมูล ข่าวอุตสาหกรรมแฟชั่นและการ์เมนท์ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

TTIS FashionBiz สื่อที่นำเสนอข้อมูล ข่าวความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมแฟชั่น การ์เมนท์ และเสื้อผ้า สำหรับผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทย ตลอดจนซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม กำหนดตีพิมพ์ทุก 2 เดือน จัดพิมพ์แบบ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ สำหรับกลุ่มผู้ซื้อ ผู้ผลิต และซัพพลายเออร์ ในอุตสาหกรรมแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องหนัง อัญมณี และเครื่องประดับ นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภาพรวมและเชิงลึก ครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบัน ความเคลื่อนไหวทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์และเทคโนโลยี ฯลฯ โดยเน้นผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมแฟชั่นและการ์เมนท์

 

ปัจจุบัน บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการข้อมูล ข่าวอุตสาหกรรมการ์เมนท์และเสื้อผ้า (Garment Industry) ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและครบวงจร ผ่านสื่อต่างๆ ในรูปแบบ Multi-platform โดยได้พัฒนาสื่อนอกเหนือจากนิตยสาร TTIS FashionBiz สู่โลกออนไลน์เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวแวดวงแฟชั่นเสื้อผ้า การ์เมนท์ ทั้งด้านการค้า-การลงทุนในตลาดเสื้อผ้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้พัฒนาเวปไซท์ www.ttisfashionbiz.com สองภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และนิตยสาร TTIS FashionBiz ในรูปแบบอีแมกกาซีน (E-magazine) ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านออนไลน์หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.ttisfashionbiz.com

 

นอกจากนี้ ยังมีบริการจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์สิ่งทอ TTIS FashionBiz E-news ในรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งผู้อ่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการรับอีนิวส์ผ่านทางเวปไซต์ www.ttisfashionbiz.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

ทีทีไอเอส ผู้ให้บริการด้านข้อมูลทางการค้าและสื่อประชาสัมพันธ์แก่บริษัทต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมแบบ B2B เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2534 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าที่เล็งเห็นว่าข้อมูลเพื่อการทำการค้าในธุรกิจไทยยังมีไม่เพียงพอ เราเริ่มต้นจากการวิจัยหาข้อมูลในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นจดหมายข่าว สร้างระบบฐานข้อมูล จากนั้นจึงเริ่มตีพิมพ์นิตยสารทางการค้า TTIS Textile Digest ในปี 2535 และนิตยสาร TTIS FashionBiz ในปี 2548 นอกจากนี้ยังให้บริการจัดสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ นอกจากนี้ยังจัดทำไดเร็คทอรี่ทางการค้าสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและการ์เมนท์ (Thailand Trade Buyer’s Guide) และไดเร็คทอรี่รายปีให้แก่สมาคมการค้าต่างๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าสิงคโปร์-ไทย สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย สมาคมพ่อค้าผ้าไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอื่นๆ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TTIS FashionBiz is the premier fashion trade magazine in Thailand with a circulation of 15,000 per print issue and 25,000 viewers for its electronic format. Printed in both English and Thai since 1991, our bimonthly magazine boasts a formidable readership consisting of top executives across the fashion industry spectrum, with manufacturers and wholesalers/traders accounting for over 50%.

 

TTIS FashionBiz is also available in E-magazine format, using the FlipViewer program. The new format has recently been introduced to provide more convenience to our readers. With 24/7 access to the digital tools right at your fingertips, it is now only a ‘click’ away to search (by word, article, names, content, etc.), embed multimedia into the text or forward any photo or article of interest to your business associates anytime and anywhere in the world.

 

www.ttisfashionbiz.com is targeted to the same audience of the printed magazine, only broader and more in-depth. The online aspect of the site makes it possible for us to present fresh, new contents to our readers many times a day and the readers can have access to our archives 24/7. We believe that, particularly in trade or B2B nature of our magazine, the search function of the site is a valuable tool to our readers that the print version can’t offer. The multimedia features including video clips also make our site more interesting to our readers.

 

PRODUCT FAMILY

1. Print magazine             bimonthly

2. E-magazine                    bimonthly

3. Online                              www.ttisfashionbiz.com

4. E-newsletter                                 biweekly

5. Online Directory          www.ttisonlinedirectory.com

 

About TTIS

TTIS Co., Ltd. was founded in 1991. It is a pioneer and leading trade media company in fashion, textile, and logistics industries and a trade connector with multi-platforms in offline (print), online and events