Switch to: uk
23 March 2017 22:37PM

เปิดแล้ว TPM รุ่น 24

19 Apr 12 ,  TTIS FashionBiz
  • 0

เปิดแล้วหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ รุ่นที่ 24 สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญในทุกกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมทั้งการสร้าง connection ในแวดวงธุรกิจสิ่งทอเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป