Switch to: uk
26 March 2017 00:09AM

8 องค์กร ภาครัฐ เอกชน จับมือร่วมลงนาม ส่งเสริม ช่างนอกกรอบ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ

30 Jul 14 ,  Chalermphol
  • 0

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา บริษัท เอซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการช่างนอกกรอบ เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557

 

 

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการช่างนอกกรอบในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ อีกทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่มีมาสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการภายใต้กรอบกระแสสิ่งแวดล้อมโลก โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน 

 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความสำคัญในการ  ลงนามความร่วมมือครั้งนี้ว่า เป็นการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และสารสนเทศ แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป อีกทั้งร่วมกันใช้ทรัพยากร และความสามารถของทั้ง 8 องค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาขีดความสามารถ และ ทักษะการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีการสื่อสาร และสารสนเทศ ของนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทั้ง 8 องค์กร ทั้งยังร่วมกันพัฒนาบุคลากรของ 8 องค์กร และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ 8 องค์กร ที่ดำเนินการร่วมกัน


นายสุพันธุ์ กล่าวว่า ทั้ง 8 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน มีแนวทางร่วมกันที่จะพัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถ และทักษะความชำนาญด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการศึกษาและเอกชน รวมถึงพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร และสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่สู่สาธารณะโดยทั่วไป อีกทั้งจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียนทั้งในภาพรวม และแต่ละภูมิภาค เพื่อวางแผนการใช้กำลังคน โดยร่วมกับภาคการศึกษาและเอกชน พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเตรียมคนเข้าสู่การทำงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในแข่งขันต่อไป


“ความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ โดยเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายธุรกิจ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนโครงการช่างนอกกรอบ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินงานด้านบุคลากร และ ร่วมพัฒนาเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ การร่วมจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน เริ่มตั้งแต่การเตรียมบุคลากร จากความร่วมมือ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ในอันที่จะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและคุณภาพชีวิต ควบคู่กับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน นับว่าเหมาะสมกันได้อย่างลงตัว อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคต” นายสุพันธุ์ กล่าว