Switch to: uk
25 March 2017 08:18AM

กระทรวงแรงงานเร่งพัฒนาแรงงานการ์เมนท์

16 Feb 11 ,  Chalermphol C.
  • 0

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ยกระดับแรงงานสายการผลิต 1 คนทำงานได้หลายทักษะ นำร่อง 13 จังหวัด

 

suchat

คุณสุชาติ จันทรานาคราช ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 

 

คุณสุชาติ จันทรานาคราช ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย  กล่าวว่า จากการแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้ลูกค้าต่างคาดหวังกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มพบว่า ความต้องการแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สามารถปฎิบัติงานได้มากกว่า 1 ทักษะ จะส่งผลให้ไลน์การผลิตดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ไม่สะดุดกลางคัน ยอดการผลิตเพิ่มสูงขึ้นและประหยัดเวลามากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งเจ้าของกิจการ ตัวสินค้า และพนักงาน

               

ดังนั้นทางมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยจึงได้ร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

 

nakorn

คุณนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

คุณนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่กลับประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในระดับกึ่งฝีมือเป็นอย่างมาก ซึ่งการพัฒนาแรงงานกึ่งฝีมือให้สามารถปฎิบัติงานได้มากกว่า 1 ทักษะ จะช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน ลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มผลิตภาพแรงงาน สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

               

“ตั้งเป้าพัฒนาแรงงาน 1,800 คน จากสถานประกอบการ 36 บริษัท เป็นการฝึกงานในสถานประกอบการ work place learning ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้อย่างยั่งยืน”

               

ด้านคุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวว่า การพัฒนาแรงงานจะดูความเหมาะสมของแต่ละองค์กร โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะพนักงานให้มีความสามารถแบ่งการทำงานเป็น 5 ขั้นตอน คือหนึ่ง สำรวจทักษะของพนักงาน สองหลักจากสำรวจแล้วจะจัดทำคู่มือ สื่อการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมอาจาร์ย สาม การฝึกจริง การบันทึกข้อมูล มีการสอบเป็นระยะ สี่การฝึกในสถานที่จริง และห้า ประเมินองค์ความรู้

                “

ทุกวันนี้เราขาดแรงงานหรือขาดทักษะของแรงงาน ซึ่งโครงการนี้จะทำให้พนักงานหนึ่งคนมีหลายทักษะ จะช่วยให้ทำงานได้หลากหลาย ทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป”