Switch to: uk
25 March 2017 08:18AM

พิธีปิดโครงการ Best Practices

20 Sep 10 ,  C.Chairattanachutchawan
  • 0

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

โดยการสนับสนุนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีปิดและนำเสนอผลงานโครงการ Best Practices for Productivity Improvement & Total Productive Maintenance (TPM) โดยมีคุณสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้กับบริษัทที่ชนะเลิศจการประกวดผลงานโครงการ พร้อมด้วยคุณสุชาติ จันทรานาคราช ประธานกรรมการบริหาร และคุณพิษณุ มุนิกานนท์ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ร่วมงาน วันที่ 15 กันยายน 2553 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา