Switch to: uk
25 March 2017 08:18AM

เปิดธุรกิจแฟชั่นมุสลิมสู่ตะวันออกกลาง

20 Sep 10 ,  Waraphorn T.
  • 0

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (SHARE) จัดการเสวนา เปิดโอกาสธุรกิจแฟชั่นมุสลิมสู่โลกตะวันออกกลาง ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต  โดยวิทยากร ได้แก่ คุณพิเชษฐ์ นิธิไพศาลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมเคิลแอนเจโล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณพิเศษพร วศวงศ์ จากสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง คุณสราวุธ จันทร์ขาว ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกกลาง กรมส่งเสริมการส่งออก และคุณประสาท ขันธพัฒน์ ผู้ผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมุสลิม โดยมีคุณธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์ ผู้จัดการ บริษัท เมืองทองอาภรณ์ภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

ในช่วงบ่ายมีการจัดพิธีปิดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยของโครงการ พัฒนาเครื่องแต่งกายมุสลิมเพื่อการส่งออก ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีคุณอุทัย  ปิยวนิชพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

 

คลิกดูข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิกดูภาพข่าวที่เกี่ยวข้อง